Estats financers consolidats

Els estats financers consolidats del Grup corresponents a l’exercici acabat el 31 de desembre de 2017 han estat els primers a ser formulats d’acord amb les Normes internacionals d’informació financera adoptades a la Unió Europea (NIIF-UE), alhora adoptades per Andorra (NIIF-Andorra).

Estats de situació financera

La informació recollida en les taules és un extracte dels Estats financers consolidats de Crèdit Andorrà, aprovats per la Junta General d’Accionistes el 26 d’abril de 2018 i disponibles a informeanual.creditandorragroup.com.

Davant de qualsevol discrepància entre ambdós, prevaldrà la versió dels Estats financers consolidats aprovats per la Junta General d’Accionistes de Crèdit Andorrà el 26 d’abril de 2018.

Actiu (milers d’euros)

 31/12/201731/12/2016(*)01/01/2016(*)
Efectiu, saldos en efectiu als bancs centrals i altres dipòsits a la vista251.265325.221562.271
Actius financers mantinguts per negociar5.54740.50941.898
Actius financers designats a valor raonable amb canvis a resultats201.545235.134477.803
Actius financers disponibles per a la venda270.128333.8221.410.457
Préstecs i partides a cobrar2.647.4182.733.7172.843.834
Inversions mantingudes fins al venciment1.603.4031.579.095565.787
Derivats – Comptabilitat de cobertures
Canvis de valor raonable dels elements coberts d’una cartera amb una cobertura del risc de tipus d’interès25.61134.35929.451
Inversions en negocis conjunts i associades31.49126.69635.167
Actius emprats per contractes d’assegurances i reassegurances2.7602.7061.875
Actius tangibles127.155139.053131.586
Actius intangibles112.717106.953103.558
Actius per impostos25.69431.61325.312
Altres actius51.89862.04688.059
Actius no corrents i grups alienables d’elements classificats com a mantinguts per a la venda103.285111.188139.886
Total actiu5.459.9175.762.1126.456.944

(*) Es presenta únicament i exclusivament a efectes comparatius.

Passiu (milers d’euros)

 31/12/201731/12/2016(*)01/01/2016(*)
Passius financers mantinguts per negociar4.7727.21210.078
Passius financers designats a valor raonable amb canvis a resultats123.374123.09445.377
Passius financers a cost amortitzat4.493.9744.889.1265.482.995
Derivats – Comptabilitat de cobertures42.19248.66147.890
Canvis de valor raonable dels elements coberts d’una cartera amb una cobertura de risc de tipus d’interès
Passius emprats per contractes d’assegurança i reassegurança254.287294.370516.808
Provisions62.30564.22855.173
Passius per impostos2.1698.72110.249
Capital social reemborsable a la vista
Altres passius55.74664.59755.605
Passius inclosos en grups alienables d’elements classificats com a mantinguts per a la venda
Total passiu5.038.8195.500.0096.224.175

(*) Es presenta únicament i exclusivament a efectes comparatius.

Patrimoni net (milers d’euros)

 31/12/201731/12/2016(*)01/01/2016(*)
Capital63.46270.00070.000
Prima d’emissió
Instruments de patrimoni emesos diferents de capital
Altres elements de patrimoni net
Altre resultat global acumulat4.9728.319
Guanys acumulats
Reserves de revaloració
Altres reserves293.721151.02999.024
(–) Accions pròpies
Resultats atribuïbles als propietaris de la dominant50.19431.53272.005
(–) Dividends a compte–7.900–20.000
Interessos minoritaris (participacions no dominants)8.7499.12311.740
Total patrimoni net421.098262.103232.769
Total patrimoni net i passiu5.459.9175.762.1126.456.944

(*) Es presenta únicament i exclusivament a efectes comparatius.

Estat de resultats

En milers d’euros20172016(*)
Ingressos per interessos70.24383.643
(Despeses per interessos)–31.532–37.992
(Despeses per capital social reemborsable a la vista)
Ingressos per dividends3.7301.665
Ingressos per comissions158.678161.762
(Despeses per comissions)–33.135–31.426
Guanys o pèrdues en donar de baixa en comptes actius i passius financers no valorats a valor raonable amb canvis a resultats, nets3.18442.607
Guanys o pèrdues per actius i passius financers mantinguts per negociar, nets3.7688.068
Guanys o pèrdues per actius i passius financers designats a valor raonable amb canvis a resultats, nets–79647
Guanys o pèrdues resultants de la comptabilitat de cobertures, nets1.115134
Diferències de canvi (guany o pèrdua), netes9.0299.789
Guanys o pèrdues en donar de baixa en comptes actius no financers, nets172
Altres ingressos i despeses d’explotació6.2245.252
Altres ingressos i despeses d’actius i passius emparats per contractes d’assegurances o reassegurances4.192–2.267
Total resultat d’explotació net195.589241.882
(Despeses d’administració)–127.330–124.950
(Amortitzacions)–12.264–14.033
(Provisions o reversió de provisions)–2.092–8.058
(Deteriorament del valor o reversió del deteriorament del valor d’actius financers no valorats a valor raonable amb canvis a resultats)–228–18.902
(Deteriorament del valor o reversió del deteriorament del valor d’inversions en negocis conjunts i associades)–231–424
(Deteriorament del valor o reversió del deteriorament del valor d’actius no financers)–41–17.983
Fons de comerç negatiu reconegut en resultats
Participació en els guanys o pèrdues de les inversions en dependents, negocis conjunts i associades3.3983.323
Guanys o pèrdues procedents d’actius no corrents i grups alienables d’elements classificats com a mantinguts per a la venda no admissibles com activitats interrompudes–623–31.934
Guanys i pèrdues abans d’impostos procedents de les activitats continuades56.21928.921
(Despeses o ingressos per impostos sobre els guanys de les activitats continuades)–5.6602.971
Guanys o pèrdues després d’impostos procedents de les activitats continuades50.55931.892
Guanys o pèrdues després d’impostos procedents d’activitats ininterrompudes
Guanys o pèrdues de l’exercici50.55931.892
Atribuïbles a interessos minoritaris (participacions no dominants)365360
Atribuïbles als propietaris de la dominant50.19431.532
Resultat per acció (bàsic) – En euros59,7239,91
Resultat per acció (diluït) – En euros59,7239,91

(*) Es presenta únicament i exclusivament a efectes comparatius.